Nowe rozporządzenie unijne dotyczące opakowań do kontaktu z żywnością

14 lutego br. opublikowano oczekiwane przez przemysł spożywczy rozporządzenie Komisji (UE) 2018/213 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do stosowania tej substancji w materiałach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Rozporządzenie wprowadza limit migracji specyficznej bisfenolu A (BPA) pochodzącego z lakierów lub powłok stosowanych na materiałach lub wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością – migracja specyficzna BPA do żywności lub na żywność z lakierów lub powłok stosowanych na materiałach i wyrobach nie może przekraczać 0,05 mg BPA na kilogram żywności (mg/kg).

Ponadto rozporządzenie wprowadza całkowity zakaz migracji BPA z lakierów lub powłok stosowanych na materiałach i wyrobach przeznaczonych specjalnie do kontaktu z preparatami do początkowego żywienia niemowląt, preparatami do dalszego żywienia niemowląt, produktami zbożowymi przetworzonymi, żywnością dla dzieci, żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego opracowaną w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych niemowląt i małych dzieci lub napojami na bazie mleka i podobnymi produktami przeznaczonymi specjalnie dla małych dzieci, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 609/2013 (wynik badania ma być poniżej granicy wykrywalności).

Lakierowanym lub powleczonym materiałom i wyrobom ma towarzyszyć pisemna deklaracja zgodności zawierająca informacje określone w załączniku I do rozporządzenia. Deklaracja ma być jest dostępna na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji, z wyłączeniem etapu sprzedaży detalicznej.

Rozporządzenie stosuje się od 6 września 2018 r. Lakierowane lub powleczone materiały i wyroby oraz materiały i wyroby z tworzyw sztucznych, które zostaną zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed dniem 6 września 2018 r., będą mogły pozostać w obrocie do wyczerpania zapasów.

(PFPŻ ZP)

O autorze: Redakcja