Uwaga na fałszywych kontrolerów systemu RODO

Do Prezesa UODO dotarły sygnały, że u przedsiębiorców pojawiają się osoby podające się za kontrolerów UODO. W jednym ze zgłoszonych przypadków osoby te okazały legitymację i upoważnienie do kontroli. Dokumenty te były jednak fałszywe.

Prezes UODO informuje, że w najbliższym czasie będą miały miejsce kontrole a upoważnione do ich przeprowadzenia osoby będą pojawiać się w wyznaczonych do kontroli podmiotach. Ważne jest jednak zachowanie ostrożności i baczniejsze weryfikowanie tożsamości zgłaszających się osób.

Wzór legitymacji, którą posługują się kontrolerzy UODO jest określony w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jednym z zabezpieczeń takiej legitymacji jest m.in. hologram. Musi on być na każdej legitymacji, którą posługują się kontrolerzy Prezesa UODO.

Przypominamy również, że Urząd co do zasady pisemnie uprzedza o planowanej kontroli. Ponadto w przypadku wątpliwości co do wiarygodności osoby, która okaże dokumenty upoważniające do kontro-li, istnieje możliwość telefonicznego zweryfikowania, czy rzeczywiście jest tą, za którą się podaje i jest upoważniona przez Prezesa UODO do przeprowadzenia kontroli. W tym celu można się kontaktować pod numer 22 531-07-71. Odbierająca go osoba może zweryfikować imię i nazwisko osoby, numer legitymacji, fakt wydania upoważnienia do prowadzenia kontroli w danym podmiocie.

O autorze: Redakcja