Ostrzeżenie przed wyłudzaniem opłat

Urząd Patentowy RP nieustannie ostrzega przed wyłudzaniem opłat za ochronę znaków towarowych i wynalazków na podstawie sfałszowanych decyzji oraz składa kolejne zawiadomienia do prokuratury. 

W celu wykrycia sprawców fałszerstw decyzji odnośnie znaków towarowych  Urząd Patentowy RP w trybie natychmiastowym skierował 30 lipca 2019 r. zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście o podejrzeniu dokonania przestępstw polegających na podrobieniu dokumentów, nieuprawnionemu posługiwaniu się pieczęcią urzędową oraz usiłowaniu doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Przygotowywane są kolejne doniesienia dotyczące korespondencji związanej z wyłudzaniem opłat za ochronę wynalazków. Wyrażamy nadzieję, że działania organów ścigania doprowadzą do szybkiego wstrzymania tego typu przestępczej aktywności skierowanej przeciwko stabilności systemu ochrony własności przemysłowej w Polsce.    

Działania te spowodowane zostały faktem, iż ciągu ostatnich miesięcy Urząd Patentowy RP zaobserwował nielegalny proceder polegający na wysyłaniu przez nieznane podmioty fałszywych decyzji urzędowych o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe i patentów na wynalazki. Decyzje takie są masowo wysyłane do zgłaszających oraz zawierają żądanie dokonania opłat na prywatne konta bankowe. Wspomniane działania wprowadzają w błąd adresatów powyższej korespondencji, a także stanowią ewidentną próbę przestępczego wyłudzenia znacznych kwot na szkodę zgłaszających znaki towarowe i wynalazki do ochrony.

Urząd Patentowy RP w swojej korespondencji ze zgłaszającymi do wszystkich zawiadomień urzędowych dołącza informację ostrzegającą o próbach wyłudzenia oraz publikuje na swojej stronie obszerne wyjaśnienia dotyczące opisywanego problemu. Do organizacji gospodarczych zrzeszających przedsiębiorców oraz największych banków wysłane zostały stosowne materiały ostrzegające przed procederem wyłudzeń.  

Urząd Patentowy RP zwraca się do wszystkich osób i podmiotów dokonujących opłat urzędowych w związku ze zgłaszaniem znaków towarowych i wynalazków o dokładną weryfikację numeru konta, na które dokonywane są tego typu przelewy. Poniżej podajemy właściwy numer rachunku bankowego służący wnoszeniu opłat do Urzędu Patentowego:       

          NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

Wszystkie wezwania do dokonywania opłat na rachunki bankowe inne od powyższego nie pochodzą od Urzędu Patentowego RP i stanowią próbę wyłudzenia. Dokonanie przelewu na rachunek inny niż właściwy prowadzi do utraty środków finansowych.     

 Wszystkim zgłaszającym znaki towarowe oraz pełnomocnikom zgłaszających Urząd Patentowy RP zaleca daleko idącą ostrożność i wnikliwe sprawdzanie korespondencji urzędowej. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości otrzymanej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, Urząd Patentowy RP prosi o telefoniczne zgłaszanie takich przypadków (+48 22) 579 05 55 lub za pomocą wiadomości     e-mail na adres Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl do Centrum Informacji o Ochronie  Własności Przemysłowej.

O autorze: Redakcja