Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Nowe zalecenia GIS dla pracowników branży spożywczej

Ministerstwo Rozwoju, razem z Głównym Inspektorem Sanitarnym, opracowało procedury postępowania w zakładach przemysłowych na wypadek potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników zakładu produkcyjnego branży spożywczej, a także pracowników wykonujących pracę w obiektach logistycznych.

W przypadku potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 resort rozwoju i GIS proponują wdrożyć konkretne procedury.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju udostępniono dokumenty, w formie otwartych plików, które zakłady mogą uzupełnić własnymi danymi.

Każda firma stosująca tę procedurę może tworzyć dodatkowe, bardziej szczegółowe instrukcje postępowania, które mogą stanowić uzupełnienie poniższej procedury, będące w zgodności z istniejącymi aktami prawa i pozostałymi zaleceniami wydawanymi przez GIS.

Wśród informacji ogólnych dot. zachorowania, Ministerstwo Rozwoju podaje:

1. W przypadku potwierdzenia u pracownika choroby COVID-19, decyzje podejmują służby medyczne i terenowo właściwa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE).
2. Zakład zostanie poinformowany przez PSSE o stwierdzeniu potwierdzonego testem zakażenia pracownika zakładu wirusem SARS-COV-2, i przeprowadzi dochodzenie epidemiologiczne.
3. Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z ww. dochodzenia epidemiologicznego, zakład przekaże PSSE imienną listę osób (wraz z adresem, numerem telefonu, datą urodzenia/nr PESEL (jeżeli to możliwe) lub numerem NIP zakładu współpracującego, który przekaże dane identyfikujące pracownika), które miały kontakt z chorym pracownikiem. Pracownicy z listy, względem których będzie wymagana kwarantanna, zostaną o tym poinformowani przez PSSE.
4. Zakład pracy dokonuje dezynfekcji obszaru/strefy, w której przebywał/poruszał się pracownik,
u którego potwierdzono wystąpienie choroby COVID-19, uwzględniając informacje przekazane przez PSSE w efekcie przeprowadzonego dochodzenia epidemiologicznego.
5. Po dezynfekcji obszaru/strefy/zakładu można wznowić działalność.