Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Wskazówki dla autorów

Autor za publikację artykułu naukowego w „Przeglądzie Zbożowo-Młynarskim” otrzymuje 20 punktów, zgodnie z komunikatem MEiN z dnia 01.12.1021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Nowa punktacja obowiązuje od 1 grudnia 2021 r. „Przegląd Zbożowo-Młynarski” ujęty jest w dyscyplinach „Technologia Żywności i Żywienia”, „Rolnictwo” i „Ogrodnictwo”.

„Przegląd Zbożowo-Młynarski” jest indeksowany w bazach AGRO i Index Copernicus.

ZASADY WSPÓŁPRACY

 1. Informacje ogólne
  Redakcja czasopisma „Przegląd Zbożowo-Młynarski” przyjmuje prace z zakresu tematycznego dwumiesięcznika. Treść każdego opracowania powinna być zwięzła, poprawna pod względem stylistycznym oraz prawidłowo stosowanej terminologii i oznaczeń technicznych.
  Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną pod adres: redakcja@pzmlyn.pl
 2. Wymagania dotyczące autorstwa prac
  Nadsyłane prace powinny być oryginalne, nigdzie dotychczas niepublikowane, a także nie mogą być jednocześnie przekazane do oceny i publikacji w innych czasopismach. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu.
 3. Pozostałe informacje dotyczące współpracy
  Prawa autorskie regulowane są umową autorską zawieraną między autorem, który przedłożył artykuł do redakcji, a Wydawnictwem po zakwalifikowaniu artykułu do druku. Jeżeli autor wykorzystuje w swojej publikacji materiały będące cudzą własnością (np. fotografie czy grafiki), powinien uzyskać na to zgodę od właścicieli tych praw.
  Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian korektorskich, skrótów tekstu oraz do konsultowanych z autorem zmian tytułu. Przygotowaną do wydania finalną wersję tekstu redakcja przesyła autorowi.

WYMAGANIA EDYTORSKIE

Uwagi ogólne

Nadesłany tekst powinien zawierać następujące elementy:

 1. tytuł w j. polskim i j. angielskim;
 2. imię i nazwisko autora(ów), nazwę jednostki naukowej i tel. kontaktowy głównego autora, z którym redakcja będzie się kontaktowała
 3. wykaz słów kluczowych w j. polskim i j. angielskim;
 4. streszczenia w j. polskim i j. angielskim (do 700 znaków ze spacjami każde);
 5. bibliografię ułożoną w porządku alfabetycznym.

Materiały należy nadsyłać najlepiej w pliku o formacie .doc , zdjęcia w rozdzielczości min. 300 DPI

Format bibliografii (styl Chicago):

[1] Nazwisko autora publikacji, Imię. Rok Wydania. „Tytuł”. Czasopismo tom (zeszyt): strony.

np.
[1] Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37–41.

Tabele, rysunki, fotografie, schematy itp.
Tabele, rysunki, fotografie, schematy itp. powinny być kolejno ponumerowane. Ich tytuły należy umieszczać nad tabelą itp., natomiast informacje o źródle – pod nią. Tabele, rysunki, fotografie, schematy itp. powinny zostać dostarczone również jako osobne pliki. W samym tekście należy oznaczyć miejsca, w których będą one przywołane.

Wymagania formalne
Prace opublikowane są własnością Wydawcy, co wynika z umowy autorskiej zawieranej z Wydawnictwem. Umowę autorską redakcja przesyła po zakwalifikowaniu artykułu do druku w danym zeszycie.