Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Światowa produkcja zbóż nie nadąża za popytem

Zgodnie z prognozą International Grains Council światowa produkcja zbóż w sezonie 21/22 zwiększy się do 2283,3 mln t wobec 2212,8 mln t w sezonie 20/21 (+3,2%). Wzrost zbiorów zostanie odnotowany w przypadku pszenicy (+1,1%) i kukurydzy (+6,7%), podczas gdy obniży się produkcja jęczmienia (-6,7%), jak i pozostałych gatunków zbóż (-1,5%).

Wyższe zbiory pszenicy będą efektem ich silnego wzrostu m.in. w UE oraz na Ukrainie, podczas gdy przeciwny wpływ będzie miało ich wyraźne obniżenie w Kanadzie i Rosji. Wzrost produkcji kukurydzy będzie wynikać głównie z jej wyższych zbiorów w Brazylii, USA, Chinach i na Ukrainie. Niższa produkcja jęczmienia będzie z kolei efektem spadku jego zbiorów m.in. w Turcji i Kanadzie.

Zgodnie z prognozą IGC światowa konsumpcja zbóż w sezonie 21/22 zwiększy się do 2287,8 mln t wobec 2234,8 mln t w sezonie 20/21 (+2,4%). Wzrost spożycia oczekiwany jest w przypadku pszenicy (+1,6%), kukurydzy (+3,9%) oraz jęczmienia (+1,3%), podczas gdy konsumpcja pozostałych gatunków zbóż obniży się (-4,4%). W ujęciu geograficznym głównym źródłem wzrostu światowego spożycia zbóż będą UE, Chiny oraz Brazylia. Wyższemu spożyciu zbóż w Chinach, szczególnie kukurydzy, sprzyja zwiększone zapotrzebowanie na pasze ze względu na postępującą odbudowę pogłowia trzody chlewnej w tym kraju.

Z uwagi na niższą produkcję zbóż od ich spożycia, w sezonie 21/22 dojdzie do dalszego spadku światowych zapasów zbóż, które wyniosą 589,2 mln t wobec 593,7 mln t w sezonie 20/21. W konsekwencji współczynnik zapasy/spożycie obniży się do 25,8% wobec 26,6%, co będzie jego najniższą wartością od sezonu 13/14. Na uwagę zasługuje również utrzymujące się duże zróżnicowanie sytuacji popytowo-podażowej w przypadku poszczególnych gatunków zbóż. Podczas gdy na rynku pszenicy współczynnik zapasy/spożycie kształtuje się na wysokim na tle historycznym poziomie, to w odniesieniu do kukurydzy oraz jęczmienia pozostaje on na poziomie wieloletnich minimów.

Uwzględniając niski na tle historycznym poziom światowych zapasów zbóż oceniamy, że w kolejnych kwartałach ceny zbóż będą kształtować się na podwyższonych poziomach. Lokalnie dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu cen jest niższa krajowa produkcja zbóż, będąca efektem niesprzyjających warunków agrometeorologicznych podczas żniw. W ocenie Credit Agricole wyraźną obniżkę cen mogą przynieść dopiero szacunki zbiorów na sezon 22/23 wskazujące na odbudowę światowych zapasów zbóż.

– W konsekwencji, uwzględniając tendencje na globalnym rynku zbóż oraz czynniki krajowe prognozujemy, że ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wyniosą odpowiednio ok. 95 zł/dt i 76 zł/dt na koniec 2021 r. oraz ok. 84 zł/dt i 66 zł/dt na koniec 2022 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy są warunki agrometeorologiczne wśród głównych światowych producentów i eksporterów zbóż – informuje Credit Agricole.