Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Zniesienie zakazu przywozu zboża z Ukrainy

2 maja br. zniesiono zakaz przywozu niektórych towarów z Ukrainy. Uchylenie nastąpiło na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2023 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych  (Dz. U. poz. 751 i 812).

Zgodnie z § 1 uchylonego rozporządzenia, zakaz dotyczył „przywozu pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów rolnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia, z wyłączeniem:

1) tranzytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 226 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.2)),

2) wspólnej procedury tranzytowej w oparciu o Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej sporządzoną w Interlaken dnia 20 maja 1987 r. (Dz. Urz. WE L 226 z 13.08.1987, str. 2, z późn. zm.3) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 2, t. 2, str. 291, z późn. zm.)

– pod warunkiem, że tranzyt ma się zakończyć w portach morskich w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu lub Szczecinie lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”. 

Zakaz obejmował takie produkty jak określone w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych, następujące kategorie towarów: 

 • zboża, część I
 • cukier, część III;
 • susz paszowy, część IV;
 • nasiona, część V;
 • chmiel, część VI;
 • len i konopie, część VIII;
 • owoce i warzywa, część IX;
 • produkty z przetworzonych owoców i warzyw, część X;
 • wina, część XII;
 • wołowina i cielęcina, część XV;
 • mleko i przetwory mleczne, część XVI;
 • wieprzowina, część XVII;
 • baranina i kozina, część XVIII;
 • jaja, część XIX;
 • mięso drobiowe, część XX;
 • alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, część XXI;
 • produkty pszczele, część XXII;
 • pozostałe produkty, część XXIV (z wyłączeniem kodów CN objętych pozycją 0101). 

Pełen tekst rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000084001.pdf


(foodfakty)